ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn. „Remont lokalu mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Rogowej 9 m 8 w Policach…”

ZGKIM.DP.261.43.2021.TP.2

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadanie pn.

„Remont lokalu mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi w budynku
przy ul. Rogowej 9 m 8 w Policach, administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach”

1. Zamawiający:
Gmina Police, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, NIP 851-10-00-695
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach (ZGKiM),
ul. Bankowa 18, 72-010 Police.

2. Tryb postępowania:
1) Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad określonych w Zarządzeniu Nr 4 / I/ D / 2021 Dyrektora ZGKiM w Policach z dnia 29.01.2021 r.
2) Wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza kwoty o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) tj. o wartości mniejszej niż 130 000 złotych netto. Więcej