ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadanie pn. Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej nr 1 przy ul. Bankowej 35, 37 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach

Aktualizacja 07.05.2021

Dodano załącznik: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Bankowa 35,37

Aktualizacja 26.03.2021

Uwaga dodano załącznik: Zbiorcze zestawienie ofert.pdf


Uwaga dodano załącznik: Modyfikacja treści zapytania ofertowego nr ZGKIM.DP.261.25.2021.TP

1.Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa nr 1 nieruchomości przy ul. Bankowej 35, 37 w Policach NIP 8512950453, REGON 320133058,
w imieniu której działa Gmina Police, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM) w Policach ul. Bankowa 18, 72-010 Police.
2.Tryb postępowania:
1)Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad określonych w Zarządzeniu Nr 4 / I/ D / 2021 Dyrektora ZGKiM w Policach z dnia 29.01.2021 r.
2)Zamówienie publiczne o wartości przekraczającej kwotę o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, z pominięciem przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 6 ustawy (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019).
3.Zakres zamówienia:
Zakres robót został określony w: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), dokumentacji projektowej oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego (ZO).
4.Warunki wykonania robót:
Warunki wykonania i odbioru robót określa: STWiORB oraz dokumentacja projektowa stanowiące załączniki do ZO.
5.Termin realizacji:
Wymagany termin wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy do 20.10.2021 r.