który odbędzie się w dniu: 29.04.2021 r. o godzinie 09.00

Osoby przystępujące do przetargów winny zapoznać się z Regulaminem przetargów, który
dostępny jest na stronie www.bip.police.pl; www.zgkim.police.pl oraz w Dziale Obsługi
Urządzeń Komunalnych, ulica Tanowska 8 w Policach, pokój 12/13, w godzinach:
08.00 – 14.00

I. Opis przedmiotu przetargu i przeznaczenie:
Przedmiotem przetargu jest dzierżawa działek przed cmentarzem komunalnym
w Policach od strony ulicy Wróblewskiego na cele prowadzenia działalności handlowej
w okresie: od 01.05.2021 r. do 30.04.2023 r.
Szczegółowe rozmieszczenie działek wraz z ich opisem stanowią: Załącznik nr 2
do Regulaminu II przetargu nieograniczonego ustnego DODATKOWEGO.
II. Warunki udziału w przetargu:
1. Wpłata wadium w wysokości 200 zł brutto za każdą działkę, które Oferent zamierza
wylicytować w przetargu.
Wadium można wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, na numer konta:
04 1240 3927 1111 0010 8665 8222
Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu.
2. Dostarczenie aktualnego dokumentu (wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu przetargu) dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
ewentualnie wydruk z bazy CEIDG – w przypadku osób fizycznych.
3. Dostarczenie aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku osób
prawnych.

4. Osoby uczestniczące w przetargu nie mogą posiadać zaległości z tytułu korzystania
z innych działek na cmentarzach komunalnych administrowanych przez ZGKiM.
5. Osoby uczestniczące w przetargu jako pełnomocnicy są zobowiązane przedłożyć
pełnomocnictwo do udziału w przetargu i zawarcia umowy na dzierżawę działki.
6. Niedopełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie
odmową dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu.

1. Informacje dodatkowe:

1. Przetarg będzie przeprowadzony w Dziale Obsługi Urządzeń Komunalnych,
przy ul. Tanowskiej 8 w Policach (Budynek Starostwa Powiatowego), w Sali
konferencyjnej pok. nr 203, II piętro.
2. Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Dziale Obsługi Urządzeń
Komunalnych przy ulicy Tanowskiej 8, pokój nr 12/13 lub telefonicznie 91 31 21 281,
91 31 21 282

Załączniki do Pobrania