Rodo

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), informujemy, że:
 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Bankowej 18, 72-010 Police jest administratorem danych osobowych;
 2. Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z wyznaczonym w ZGKiM inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: iod@zgkim.police.pl
 3. Zgodnie z art. 6 ust. 1. pkt a-e ZGKiM przetwarza dane w granicach określonych przepisami Rozporządzenia, a podawanie danych osobowych jest wymagane dla realizacji n/w celów:
  1. w zakresie gospodarki mieszkaniowej – wykonywania zadań w zakresie obsługi eksploatacyjnej, technicznej i administracyjnej administrowanych przez ZGKiM lokali oraz nieruchomości,
  2. w zakresie gospodarki komunalnej – świadczenia usług w zakresie cmentarnictwa i pogrzebownictwa, związanych z administrowaniem przez ZGKiM cmentarzy komunalnych;
 4. Dane osobowe są przechowywane odpowiednio przez okres wynikający z realizacji obowiązku archiwizacji dokumentów;
 5. Osoby, których dane ZGKiM przetwarza, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Osobom, których dane ZGKiM przetwarza przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)-RODO,informujemy, że:
 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Bankowej 18, 72-010 Police jest administratorem danych osobowych w związku z prowadzonym monitoringiem wejść głównych cmentarza zlokalizowanych od strony ul. Tanowskiej;
 2. Kontakt z wyznaczonym w ZGKiM inspektorem ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu: iod@zgkim.police.pl;
 3. Zgodnie z art. 6 ust. 1. lit.c)oraz lit. f) ZGKiM przetwarza dane w granicach określonych przepisami prawa w celu realizacji wjazdów na teren cmentarza oraz dla ochrony zarządzanego mienia;
 4. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni, a następnie nadpisywane;W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa termin ten ulega przedłużeniu do czasu wyjaśnienia sprawy lub prawomocnego zakończenia postępowania;
 5. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;
 6. Osobom zarejestrowanym przez system monitoringu przysługują prawa w zakresie ich treści na zasadach określonych w art. 15 RODO oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO;
 7. Zarejestrowane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 9. Osobom, których dane ZGKiM przetwarza przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. z późn. zmianami) - RODO, informujemy, że:
 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przy   Bankowej 18, 72-010 Police jest administratorem danych osobowych w związku z prowadzonym monitoringiem miejsc śmietnikowych;
 2. Kontakt z wyznaczonym w ZGKiM inspektorem ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu: iod@zgkim.police.pl;
 3. Zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. f) ZGKiM przetwarza dane w granicach określonych przepisami prawa w celu zapewnienia przestrzegania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Police;
 4. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni,  a następnie nadpisywane;W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa termin ten ulega przedłużeniu do czasu wyjaśnienia sprawy lub prawomocnego zakończenia postępowania;
 5. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;
 6. Osobom zarejestrowanym w ramach monitoringu przysługują prawa  w zakresie ich treści na zasadach określonych w art. 15 RODO oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO;
 7. Zarejestrowane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 9. Osobom, których dane ZGKiM przetwarza przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.