UWAGA dodano plik:

Odpowiedzi na zapytania.pdf

Osoby przystępujące do przetargów winny zapoznać się z Regulaminem przetargów, który
dostępny jest na stronie www.bip.police.pl; www.zgkim.police.pl oraz w Dziale Obsługi
Urządzeń Komunalnych, ulica Tanowska 8 w Policach, pokój 12/13, w godzinach:
08.00 – 14.00

I. Opis przedmiotu przetargu i przeznaczenie:

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa działek przed cmentarzem komunalnym
w Policach od strony ulicy Tanowskiej oraz Wróblewskiego na cele prowadzenia
działalności handlowej w okresie: od 01.05.2021 r. do 30.04.2023 r.
Szczegółowe rozmieszczenie działek wraz z ich opisem stanowią: Załącznik nr 1 oraz
Załącznik nr 2 do Regulaminu przetargu.

II. Warunki udziału w przetargu:

1. Wpłata wadium w wysokości 200 zł brutto za każdą działkę, które Oferent zamierza wylicytować w przetargu.
Wadium można wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, na numer konta:
04 1240 3927 1111 0010 8665 8222
Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu.
2. Dostarczenie aktualnego dokumentu (wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu) dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ewentualnie wydruk z bazy CEIDG – w przypadku osób fizycznych.
3. Dostarczenie aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku osób prawnych.

4. Osoby uczestniczące w przetargu nie mogą posiadać zaległości z tytułu korzystania z innych działek na cmentarzach komunalnych administrowanych przez ZGKiM.
5. Osoby uczestniczące w przetargu jako pełnomocnicy są zobowiązane przedłożyć pełnomocnictwo do udziału w przetargu i zawarcia umowy na dzierżawę działki.
6. Niedopełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie odmową dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu.

1.Informacje dodatkowe:

1. Przetarg będzie przeprowadzony w Dziale Obsługi Urządzeń Komunalnych, przy ul. Tanowskiej 8 w Policach (Budynek Starostwa Powiatowego), w Sali konferencyjnej pok. nr 203, II piętro.
2. Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Dziale Obsługi Urządzeń Komunalnych przy ulicy Tanowskiej 8, pokój nr 12/13 lub telefonicznie 91 31 21 281, 91 31 21 282

Załączniki do Pobrania