1. Zamawiający:
Gmina Police, ul. Stefana Batorego 3,72-010 Police , NIP 851-10-00-695
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM),
ul. Bankowa 18, 72-010 Police

2. Tryb postępowania:
1) Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad określonych w Zarządzeniu Nr 4/I/D/2021 Dyrektora ZGKiM w Policach z dnia 29.01.2021 r.
2) Wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza kwoty o której mowa w art. 2 ust. 1pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) tj. o wartości mniejszej niż 130 000 złotych netto.

3. Zakres zamówienia:
1) zakres robót został określony w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego (ZO).
2) materiały do wykonania robót remontowych zapewnia Zamawiający z wyjątkiem materiałów wskazanych w ww. załącznikach, które zapewni Wykonawca robót.

4. Warunki wykonania robót:
Warunki wykonania i odbioru robót określa STWiORB stanowiące załącznik do ZO.
5. Termin realizacji:
Wymagany termin wykonania zamówienia:
– od dnia podpisania umowy do 30.09.2021r.
6. Gwarancja:
Wymagana gwarancja na wykonane roboty: minimum 24 miesiące.

Załączniki do Pobrania