Uwaga dodano 3 nowe pliki:

  • Odpowiedź na pytanie dot. zapytania ofertowego nr ZGKIM.DP.261.20.2021.TP – termomodernizacja Kołłątaja 29, 31, 33, 35.pdf

  • Rys S-4.1 – balustrady loggii.pdf

  • Rys S-4.2 – balustrady loggii.pdf

ZGKIM.DP.261.20.2021.TP.7

1.Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa nr 36 nieruchomości przy ul. Kołłątaja 29, 31, 33, 35 w Policach NIP 8512950909, REGON 320133331,
w imieniu której działa Gmina Police, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM) w Policach ul. Bankowa 18, 72-010 Police.

2.Tryb postępowania:

1)Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad określonych w Zarządzeniu Nr 4 / I/ D / 2021 Dyrektora ZGKiM w Policach z dnia 29.01.2021 r.
2)Zamówienie publiczne o wartości przekraczającej kwotę o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, z pominięciem przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 6 ustawy (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019).

3.Zakres zamówienia:

Zakres robót został określony w: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), dokumentacji projektowej oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego (ZO).

4.Warunki wykonania robót:

Warunki wykonania i odbioru robót określa: STWiORB oraz dokumentacja projektowa stanowiące załączniki do ZO.

5.Termin realizacji:

Wymagany termin wykonania zamówienia:
– od dnia podpisania umowy do 16.11.2021 r.