Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

KLAUZULA INFORMACYJNA (monitoring miejsc składowania odpadów)

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. z późn. zmianami) - RODO, informujemy, że:

  1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przy   Bankowej 18, 72-010 Police jest administratorem danych osobowych w związku z prowadzonym monitoringiem miejsc śmietnikowych;
  2. Kontakt z wyznaczonym w ZGKiM inspektorem ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu: iod@zgkim.police.pl;
  3. Zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. f) ZGKiM przetwarza dane w granicach określonych przepisami prawa w celu zapewnienia przestrzegania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Police;
  4. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni,  a następnie nadpisywane;W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa termin ten ulega przedłużeniu do czasu wyjaśnienia sprawy lub prawomocnego zakończenia postępowania;
  5. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;
  6. Osobom zarejestrowanym w ramach monitoringu przysługują prawa  w zakresie ich treści na zasadach określonych w art. 15 RODO oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO;
  7. Zarejestrowane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  9. Osobom, których dane ZGKiM przetwarza przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny