II przetarg DODATKOWY na:dzierżawę działek zlokalizowanych przed cmentarzem komunalnym w Policach od strony ulicy Wróblewskiego na cele prowadzenia działalności handlowej w okresie: od 01.05.2021 r. do 30.04.2023 r

który odbędzie się w dniu: 29.04.2021 r. o godzinie 09.00

Osoby przystępujące do przetargów winny zapoznać się z Regulaminem przetargów, który
dostępny jest na stronie www.bip.police.pl; www.zgkim.police.pl oraz w Dziale Obsługi
Urządzeń Komunalnych, ulica Tanowska 8 w Policach, pokój 12/13, w godzinach:
08.00 – 14.00

I. Opis przedmiotu przetargu i przeznaczenie:
Przedmiotem przetargu jest dzierżawa działek przed cmentarzem komunalnym
w Policach od strony ulicy Wróblewskiego na cele prowadzenia działalności handlowej
w okresie: od 01.05.2021 r. do 30.04.2023 r.
Szczegółowe rozmieszczenie działek wraz z ich opisem stanowią: Załącznik nr 2
do Regulaminu II przetargu nieograniczonego ustnego DODATKOWEGO. Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej nr 36 przy ul. Kołłątaja 29, 31, 33, 35 w Policach

Uwaga dodano 3 nowe pliki:

  • Odpowiedź na pytanie dot. zapytania ofertowego nr ZGKIM.DP.261.20.2021.TP – termomodernizacja Kołłątaja 29, 31, 33, 35.pdf

  • Rys S-4.1 – balustrady loggii.pdf

  • Rys S-4.2 – balustrady loggii.pdf

ZGKIM.DP.261.20.2021.TP.7

1.Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa nr 36 nieruchomości przy ul. Kołłątaja 29, 31, 33, 35 w Policach NIP 8512950909, REGON 320133331,
w imieniu której działa Gmina Police, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM) w Policach ul. Bankowa 18, 72-010 Police.

2.Tryb postępowania:

1)Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad określonych w Zarządzeniu Nr 4 / I/ D / 2021 Dyrektora ZGKiM w Policach z dnia 29.01.2021 r.
2)Zamówienie publiczne o wartości przekraczającej kwotę o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, z pominięciem przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 6 ustawy (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019).

3.Zakres zamówienia:

Zakres robót został określony w: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), dokumentacji projektowej oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego (ZO).

4.Warunki wykonania robót:

Warunki wykonania i odbioru robót określa: STWiORB oraz dokumentacja projektowa stanowiące załączniki do ZO.

5.Termin realizacji:

Wymagany termin wykonania zamówienia:
– od dnia podpisania umowy do 16.11.2021 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg na: dzierżawę działek zlokalizowanych przed cmentarzem komunalnym w Policach od strony ulicy Tanowskiej oraz Wróblewskiego

UWAGA dodano plik:

Odpowiedzi na zapytania.pdf

Osoby przystępujące do przetargów winny zapoznać się z Regulaminem przetargów, który
dostępny jest na stronie www.bip.police.pl; www.zgkim.police.pl oraz w Dziale Obsługi
Urządzeń Komunalnych, ulica Tanowska 8 w Policach, pokój 12/13, w godzinach:
08.00 – 14.00

I. Opis przedmiotu przetargu i przeznaczenie:

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa działek przed cmentarzem komunalnym
w Policach od strony ulicy Tanowskiej oraz Wróblewskiego na cele prowadzenia
działalności handlowej w okresie: od 01.05.2021 r. do 30.04.2023 r.
Szczegółowe rozmieszczenie działek wraz z ich opisem stanowią: Załącznik nr 1 oraz
Załącznik nr 2 do Regulaminu przetargu.

II. Warunki udziału w przetargu:

1. Wpłata wadium w wysokości 200 zł brutto za każdą działkę, które Oferent zamierza wylicytować w przetargu.
Wadium można wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, na numer konta:
04 1240 3927 1111 0010 8665 8222
Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu.
2. Dostarczenie aktualnego dokumentu (wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu) dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ewentualnie wydruk z bazy CEIDG – w przypadku osób fizycznych.
3. Dostarczenie aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku osób prawnych.

4. Osoby uczestniczące w przetargu nie mogą posiadać zaległości z tytułu korzystania z innych działek na cmentarzach komunalnych administrowanych przez ZGKiM.
5. Osoby uczestniczące w przetargu jako pełnomocnicy są zobowiązane przedłożyć pełnomocnictwo do udziału w przetargu i zawarcia umowy na dzierżawę działki.
6. Niedopełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie odmową dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu.

1.Informacje dodatkowe:

1. Przetarg będzie przeprowadzony w Dziale Obsługi Urządzeń Komunalnych, przy ul. Tanowskiej 8 w Policach (Budynek Starostwa Powiatowego), w Sali konferencyjnej pok. nr 203, II piętro.
2. Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Dziale Obsługi Urządzeń Komunalnych przy ulicy Tanowskiej 8, pokój nr 12/13 lub telefonicznie 91 31 21 281, 91 31 21 282

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, ul. Bankowa 18


zatrudni pracownika na stanowisko
KONSERWATOR
w Dziale Obsługi Urządzeń Komunalnych

I. Opis stanowiska pracy:
W schemacie organizacyjnym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach stanowisko – KONSERWATOR– podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Obsługi Urządzeń Komunalnych.

Do głównych obowiązków pracownika na stanowisku konserwator będzie należało wykonywanie pracy w następującym zakresie:
• obsadzanie, ostrzenie sprzętu ręcznego używanego do prac konserwacyjnych i ziemnych,
• wymiana uszkodzonych zamków, smarowanie zawiasów, wymiana listew drewnianych przy katafalkach,
• naprawa uszkodzeń ogrodzeń, bram i furtek cmentarzy tj. mocowanie ramek ogrodzeniowych,
• przesmarowanie zawiasów, zamków bram i furtek, zabezpieczanie przerwanych siatek,
• wymiana uszkodzonych desek w ławkach,
• przygotowanie szalunku do utwardzania miejsc pod kosze na śmieci,
• wytyczanie kwater grzebalnych słupkami.
• w sezonie letnim koszenie trawy, cięcie żywopłotów, oprysk alejek i przejść,
• w sezonie zimowym odśnieżanie i posypywanie alejek piaskiem,
• zamiatanie alejek i przejść, parkingu oraz dojścia do cmentarzy,
• przewóz odpadów do koszy i kontenerów,
• przegląd oświetlenia Sali wystawowej (oświetlenie sufitowe, reflektory, halogeny) oraz pomieszczeń zaplecza i lamp zainstalowanych na zewnątrz przy wejściach – zgłoszenie ewentualnych napraw,
• przegląd stanu technicznego słupów i lamp oświetlenia terenu cmentarza – zgłoszenie ewentualnych napraw,
• przegląd sprzętu do koszenia trawy i cięcia żywopłotów – zgłoszenie ewentualnych napraw,
• Utrzymanie punktów czerpania wody:
1) przegląd codzienny – cmentarz Police:
– utrzymanie w czystości basenów przy punktach czerpania wody,
– na bieżąco oczyszczanie studzienek chłonnych,
– wymiana zaworów (w razie potrzeby uszczelnianie przeciekających głowiczek),
– okresowe sprawdzenie stanu wodomierzy poboru wody.
2) przegląd tygodniowy – cmentarz Trzebież, Jasienica, Niekłończyca, Przęsocin:
– utrzymanie w czystości basenów przy punktach czerpania wody,
– na bieżąco oczyszczanie studzienek chłonnych,
– wymiana zaworów (w razie potrzeby uszczelnianie przeciekających głowiczek),
– okresowe sprawdzenie stanu wodomierzy poboru wody.
Poza czynnościami stałymi określonymi w niniejszym zakresie, pracownik zobowiązany jest wykonywać inne prace zgodne z jego umiejętnościami, uprawnieniami i predyspozycjami zlecane przez bezpośredniego przełożonego.

„Odbiór i transport odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach”

I. TRYB POSTĘPOWANIA

1. Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad określonych w Zarządzeniu Nr 4/I/D/2021 Dyrektora ZGKiM z dnia 29.01.2021 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, których wartość nieprzekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
2. Wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1919).
3. Na podstawie złożonych ofert Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na postawie warunków i kryteriów wskazanych w przedmiotowym zapytaniu.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach”.
2. Lokalizacja cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, objętych zakresem usług określonym w ust.3:
a) cmentarz komunalny przy ul. Tanowskiej w Policach,
b) cmentarz komunalny w Policach – Jasienicy,
c) cmentarz komunalny w Niekłończycy,
d) cmentarz komunalny w Przęsocinie,
e) cmentarz komunalny w Trzebieży
3. Wykaz pojemników na odpady komunalne – stanowi załącznik nr 8 – do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: OPZ) – stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego, szczegółowe warunki zamówienia określono we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r.

„Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach”

I. TRYB POSTĘPOWANIA

1. Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad określonych w Zarządzeniu Nr 4/I/D/2021 Dyrektora ZGKiM z dnia 29.01.2021 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, których wartość nieprzekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
2. Wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1919).
3. Na podstawie złożonych ofert Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na postawie warunków i kryteriówwskazanych w przedmiotowym zapytaniu.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach”.
2. Zestawienie nieruchomości niezamieszkałych – stanowi załącznik nr 8 – do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: OPZ) – stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego,szczegółowe warunki zamówienia określono we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r.

„Odbiór i transport odpadów komunalnych ze wskazanych miejsc ich pozostawienia przy nieruchomościach zamieszkałych, administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach”

UWAGA dodano plik: Modyfikacja treści zapytania ofertowego

 

I. TRYB POSTĘPOWANIA

1. Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad określonych w Zarządzeniu Nr 4/I/D/2021 Dyrektora ZGKiM w Policach z dnia 29.01.2021 r.
2. Wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1919).
3. Na podstawie złożonych ofert Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na postawie warunków i kryteriów wskazanych w przedmiotowym zapytaniu.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór i transport odpadów komunalnych ze wskazanych miejsc ich pozostawienia przy nieruchomościach zamieszkałych, administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach” (nieruchomości zamieszkałe – odpady komunalne mieszane inne niż wielkogabarytowe).
2.Wykazy wskazanych miejsc pozostawienia odpadów komunalnych – stanowi załącznik nr 8
– do niniejszego zapytania ofertowego.
3.Opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: OPZ) – stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego, szczegółowe warunki zamówienia określono we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r.