KOMUNIKAT

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach informuje, iż dzień 14 sierpnia 2020 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Zakładu udzielonym w zamian za święto przypadające w sobotę (15 sierpnia 2020 r.).

W związku z powyższym kasa jak i biura Zakładu zlokalizowane w Policach przy ulicy Bankowej 18 jak i w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Tanowskiej 8 (administracja cmentarza) będą nieczynne.

Procedura podłączenia licznika wody ogrodowej.

TREŚĆ: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach informuje, że w celu podłączenia licznika wody ogrodowej muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • Wnioskujący powinien sporządzić szkic inwentaryzacyjny instalacji wodociągowej uwidaczniający przebieg przewodów wodociągowych, lokalizację punktu poboru wody bezpowrotnie zużytej oraz umiejscowienie wodomierza głównego i wodomierza przeznaczonego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej. Przy wykonywaniu rysunku inwentaryzacyjnego należy posługiwać się przekrojami poziomymi (rzutami) budynku (wodomierz lub punkt czerpalny w budynku) lub kopiami mapy zasadniczej (wodomierz lub punkt czerpalny na zewnątrz budynku) w czytelnej skali. Szkic inwentaryzacyjny w formie papierowej należy dostarczyć do ZGKiM w Policach.
 • Na podstawie sporządzonego szkicu, ZGKiM w Policach wystąpi do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach, zwanego dalej ZWiK w Policach o wydanie warunków technicznych na montaż dodatkowego wodomierza określającego ilość bezpowrotnie zużytej wody.
 • Wydane przez ZWiK w Policach warunki techniczne zostaną przekazane wnioskodawcy do wiadomości celem zapoznania się z ich treścią i podjęcia decyzji czy jest zainteresowany dalszym procedowaniem w sprawie.
 • W przypadku uzyskania na piśmie przez ZGKiM w Policach decyzji o kontynuowaniu procedury wnioskodawca otrzyma zgodę ZGKiM w Policach na wykonanie instalacji wody bezpowrotnie zużytej, przy czym jeżeli prace będą dotyczyć nieruchomości objętej współwłasnością i będą ingerować w jej części wspólne (np.: elewacja) konieczne będzie wyrażenie zgody wspólnoty mieszkaniowej na wykonanie przedmiotowych prac w formie uchwały.
 • Wszystkie roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji wody bezpowrotnie zużytej będą przeprowadzone przez zwnioskodawcę we własnym zakresie i na koszt własny, zgodnie z wytycznymi zawartymi w wydanych przez ZWiK w Policach warunkach technicznych.
 • Teren na zewnątrz budynku, po zakończeniu robót w miejscu przeprowadzenia instalacji musi zostać doprowadzony do stanu pierwotnego.
 • Zakończenie robót należy zgłosić do ZGKiM w Policach, tj. do:
 1. Działu Technicznej Obsługi Budynków (pokój nr 2) – w formie pisemnej, celem zgłoszenia do ZWiK w Policach odbioru montażu wodomierza dodatkowego rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody,
 2. Działu Czynszów, Rozliczeń i Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych (pokój nr 6) w celu zaplombowania wodomierza dodatkowego rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej.
 • Po pozytywnym wyniku kontroli zgodności wykonanych robót z ustaleniami zawartymi w warunkach technicznych, zaplombowaniu wodomierza dodatkowego rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej, zostanie zawarty aneks do umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków pomiędzy ZGKiM w Policach i ZWiK w Policach.
 • Na podstawie zawartego aneksu do umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wnioskodawca otrzyma informację o rozliczeniu wody bezpowrotnie zużytej.

Komunikat

W imieniu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Policach informujemy, że w dniu 16.07.2020 r. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. planują 4 godzinny postój w dostawie ciepłej wody od godziny 08:00.

Za utrudnienia przepraszamy,

Przeglądy instalacji elektrycznej

Zakład Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach informuje, że rozpoczęto okresowe przeglądy instalacji elektrycznej w lokalach i budynkach będących w zasobach zakładu. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego „w lokalu mieszkalnym, w którym przebywają osoby objęte kwarantanną , konieczne jest dochowanie podstawowych, właściwych zachowań w obszarze higieny osobistej ludzi oraz ich najbliższego otoczenia, polegających na unikaniu bliskich kontaktów i zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m między osobami ( zalecanie 2 metry odległości ), a także częstego mycia rąk wodą z mydłem i ich dezynfekowania, przeprowadzania dezynfekcji powierzchni roboczych oraz wykorzystywanych narzędzi. Pomieszczenia należy  wywietrzyć a powierzchnie  dotykowe zdezynfekować”. Przeglądu dokonuje Firma KJM-BISS z siedzibą  w  Policach  przy  ul. Piaskowej 101 zgodnie z załączonym harmonogramem (harmonogram aktualizowany jest na bieżąco).

Przeglądy instalacji gazowej oraz elektrycznej

Zakład Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach informuje, że rozpoczęto okresowe przeglądy instalacji gazowej w lokalach i budynkach będących w zasobach zakładu. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego „w lokalu mieszkalnym, w którym przebywają osoby objęte kwarantanną , konieczne jest dochowanie podstawowych, właściwych zachowań w obszarze higieny osobistej ludzi oraz ich najbliższego otoczenia, polegających na unikaniu bliskich kontaktów i zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m między osobami ( zalecanie 2 metry odległości ), a także częstego mycia rąk wodą z mydłem i ich dezynfekowania, przeprowadzania dezynfekcji powierzchni roboczych oraz wykorzystywanych narzędzi. Pomieszczenia należy  wywietrzyć a powierzchnie  dotykowe zdezynfekować”. Przeglądu dokonuje Firma KJM-BISS z siedzibą  w  Policach  przy  ul. Piaskowej 101 zgodnie z załączonym harmonogramem (harmonogram aktualizowany jest na bieżąco).

Pogotowie Lokatorskie

W związku z zwarciem nowej umowy na wykonanie usług z zakresu usuwania awarii w ramach pogotowia lokatorskiego z firmą KJM- BISS Sp. z o.o., Sp. k., Zakład gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, informuje że obecna stawka za usunięcie jednej awarii wynosi 369,64 zł (brutto). Wobec powyższego Zakład zwraca się z prośbą o wzywanie pogotowia lokatorskiego tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Ponadto informujemy, że pogotowie lokatorskie funkcjonuje całą dobę w dni wolne od pracy oraz w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 7:00 dnia następnego. Awarię należy zgłaszać dzwoniąc na numer telefonu 91 886 17 96.

ZARZĄDZENIE – w sprawie: wprowadzenia wniosku o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności pieniężnych w zasobach administrowanych / zarządzanych przez ZGKiM

ZARZĄDZENIE  Nr 35 /X/D/2019

Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach

z dnia 30.10.2019 r.

 

w sprawie: wprowadzenia wniosku o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności pieniężnych w zasobach administrowanych / zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach

Na podstawie § 7 Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego, oraz Uchwały nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej mających charakter cywilnoprawny przypadających Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach i Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Policach, zarządzam co następuje:

1.

 1. Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnych osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej mających charakter cywilnoprawny przypadających Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach w zasobach mieszkaniowych Gminy Police, zgodnie z Uchwałą nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej mających charakter cywilnoprawny przypadających Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach i Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Policach odbywa się wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku dłużnika.
 2. Wzór jednolitego formularza wniosku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu o nazwie „Wniosek o umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności pieniężnych w zasobach komunalnych” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.

 1. Zobowiązuję Kierownika Działu Czynszów, Rozliczeń i Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych do:
 • stosowania przez komórkę merytoryczną jednolitego formularza wniosku wprowadzonego niniejszym Zarządzeniem;
 • zabezpieczenia dla interesantów jednolitych formularzy wniosku w wersji papierowej w pomieszczeniach komórki merytorycznej;
 • przygotowania i zlecenia informatykowi zamieszczenia na stronie internetowej Zakładu stosownej informacji o wprowadzeniu jednolitego formularza wniosku wraz z udostępnieniem możliwości pobrania formularza w wersji elektronicznej.

3

 1. Dystrybucja niniejszego zarządzenia zgodnie z rozdzielnikiem odbywa się w wersji elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej do kierowników jednostek organizacyjnych / komórek organizacyjnych.
 2. Wersja elektroniczna dokumentu zamieszczona została w folderze sieciowym pod następującą ścieżką dostępu Sieć/ZGKIM-QNAP/Dokumenty Wewnętrzne/Zarządzenia z 2019/Wniosek o udzielenie ulgi

4

Nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia obejmuję osobiście.

5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01.12.2019 r.

Terminal płatniczy – nareszcie jest

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, informuję że od dnia 31.05.2019 r., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesantów, umożliwił płatność bezgotówkową  za usługi pogrzebowe na cmentarzach komunalnych w gminie Police.

Płatności można dokonywać w biurze Administracji Cmentarza w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 14:00.