MIESZKANIE ZA REMONT

Informacja

W związku z wejściem w życie uchwały nr XXIX/303/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Police (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 2028 i poz. 2029) Burmistrz Polic występuje do mieszkańców gminy Police z ofertą przydziału 11 lokali mieszkalnych do NAJMU PO WYKONANYM REMONCIE, tj.:

MiejscowośćAdres lokalu mieszkalnegoTermin oględzin lokalu
1. Policeul. Bankowa 23/505.07.2021r. godz. 13:00-17:00
2. Policeul. Grzybowa 44/305.07.2021r. godz. 13:00-17:00
3. Policeul. Kościuszki 7A/306.07.2021r. godz. 13:00-17:00
4. Policeul. Kościuszki 13/406.07.2021r. godz. 13:00-17:00
5. Policeul. Kościuszki 14/106.07.2021r. godz. 13:00-17:00
6. Policeul. Słowiańska 1/507.07.2021r. godz. 13:00-17:00
7. Policeul. Starzyńskiego 6/108.07.2021r. godz. 13:00-17:00
8. Policeul. Wojska Polskiego 16/212.07.2021r. godz. 13:00-17:00
9. Police-Jasienicaul. Piastów 39/213.07.2021r. godz. 13:00-17:00
10. Trzebieżul. Wkrzańska 17/114.07.2021r. godz. 13:00-17:00
11. Trzeszczynul. Akacjowa 3/515.07.2021r. godz. 13:00-17:00

Termin składania wniosków do 31.08.2021r. godz. 14:00
Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Policach oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach pod poniższym linkiem:

MIESZKANIA DO NAJMU PO WYKONANYM REMONCIE –>

lub pod numerami telefonu:

Urząd Miejski w Policach 91 43 11 877

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach 91 43 11 367; 725 995 613

BURMISTRZ GMINY
         POLICE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – „Opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i suchych kabin WC, zlokalizowanych przy budynkach administrowanych przez ZGKiM na terenie Gminy Police”

I. TRYB POSTĘPOWANIA

1. Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad określonych
w Zarządzeniu Dyrektora ZGKiM w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
2. Na podstawie złożonych ofert Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na postawie warunków
i kryteriów wskazanych w przedmiotowym zapytaniu.
3. Wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty o której mowa
w art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych
i suchych kabin WC, zlokalizowanych przy budynkach administrowanych przez ZGKiM na terenie Gminy Police”
2. Szczegółowe Wykazy adresów wywozu nieczystości ciekłych – stanowią załączniki nr 2, 2a do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Szczegółowe warunki zamówienia zostały określone we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 3
do niniejszego zapytania ofertowego.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.01.2021 r.
do 31.12.2021 r.

O G Ł O S Z E N I E – II przetarg nieograniczony DODATKOWY na: dzierżawę stanowisk na terenie cmentarza komunalnego w Policach i na terenie przylegającym do cmentarza komunalnego w Policach od strony ulicy Tanowskiej na cele prowadzenia działalności handlowej w okresie Wszystkich Świętych, w dniach od 26 października 2020 r. do 03 listopada 2020 r.,

Police, dnia 08.10.2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Police
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
72-010 Police, ul. Bankowa 18, tel. ( 91) 43-11-390, 43-11-350

ogłasza II przetarg nieograniczony DODATKOWY na:
dzierżawę stanowisk na terenie cmentarza komunalnego w Policach i na terenie przylegającym do cmentarza komunalnego w Policach od strony ulicy Tanowskiej na cele prowadzenia działalności handlowej w okresie Wszystkich Świętych, w dniach od 26 października 2020 r. do 03 listopada 2020 r.,
który odbędzie się w następującym trybie:
– II DODATKOWEGO przetargu nieograniczonego ustnego
– w dniu 15.10.2020 r. o godz. 09.00
Osoby przystępujące do przetargu winny zapoznać się z Regulaminem przetargów, który
dostępny jest na stronie www.bip.police.pl; www.zgkim.police.pl oraz w Dziale Obsługi
Urządzeń Komunalnych, ulica Tanowska 8 w Policach, pokój 12/13, w godzinach:
08.00 – 14.00

Więcej

Gaszyn Challenge dla KAJETANA GATZKE

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przystąpił do wyzwania Gaszyn Challenge, którego celem jest pomoc dla chorych na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni.

Pracownicy Zakładu wykonali zadanie dla szczytnego celu.

Jednocześnie w ramach wyzwania nominujemy:

  • Powiatowy Urząd Pracy w Policach,
  • Firma Pol- Bud Wiesław Łokucjewski,

Wszystkich a w szczególności nominowanych zachęcamy do podjęcia wyzwania i wsparcia KAJETANA w walce z tą trudną chorobą.

II przetarg DODATKOWY na: dzierżawę stanowisk na terenie cmentarza komunalnego w Policach na cele prowadzenia działalności handlowej w okresie Wszystkich Świętych

Police, dnia 18.10.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Police
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
72-010 Police, ul. Bankowa 18, tel. ( 91) 43-11-390, 43-11-350

ogłasza II przetarg DODATKOWY na:
dzierżawę stanowisk na terenie cmentarza komunalnego w Policach na cele prowadzenia działalności handlowej w okresie Wszystkich Świętych, w dniach od 26 października 2019 r. do 03 listopada 2019 r.,

który odbędzie się w następującym trybie:

– II DODATKOWEGO przetargu nieograniczonego ustnego

– w dniu 22.10.2019 r. o godz. 09.00

Osoby przystępujące do przetargu winny zapoznać się z Regulaminem przetargu, który dostępny jest na stronie www.bip.police.pl; www.zgkim.police.pl oraz w Dziale Obsługi Urządzeń Komunalnych, ulica Tanowska 8 w Policach, pokój 12/13, w godzinach: 08.00 – 14.00.

I. Opis przedmiotu przetargu i przeznaczenie:

Przedmiotem przetargu są 4 samodzielne stanowiska handlowe, położone w sektorze III tj. na terenie cmentarza komunalnego w Policach od strony ulicy Wróblewskiego. Szczegółowe rozmieszczenie stanowisk handlowych wraz z ich opisem
stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu.

Wyznaczone stanowiska zostały przeznaczone do wydzierżawienia na cele prowadzenia handlu w okresie Wszystkich Świętych.

II. Warunki udziału w przetargu:

1. Wpłata wadium w wysokości 200 zł brutto za każde stanowisko, które Oferent zamierza wylicytować w przetargu.Wadium można wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, na numer konta: 04 1240 3927 1111 0010 8665 8222 Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu.
2. Dostarczenie aktualnego dokumentu (wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu) dla oferentów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu i gastronomii, ewentualnie wydruk z bazy CEIDG.
3. Uzyskanie karty identyfikacyjnej określającej kolejny numer Oferenta, która upoważnia do udziału w licytacji.

III. Informacje dodatkowe:

1. Przetarg będzie przeprowadzone w Dziale Obsługi Urządzeń Komunalnych, przy ul. Tanowskiej 8 w Policach (Budynek Starostwa Powiatowego), w pok. nr 13, (parter).
2. Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Dziale Obsługi Urządzeń Komunalnych, przy ul. Tanowskiej 8 w Policach (Budynek Starostwa Powiatowego), pok. 12/13 lub telefonicznie 91 31 21 281

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, informuje iż na podstawie § 1 ust. 13 d) Regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie gminy Police wjazd pojazdem mechanicznym na teren cmentarza komunalnego w Policach przy ulicy Tanowskiej jest możliwy wyłącznie za zgodą ZGKiM w Policach po uiszczeniu opłaty według obowiązującego cennika w Biurze obsługi cmentarzy komunalnych gminy Police przy ulicy Tanowskiej 8, pokój nr 13, w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach 7:30 – 14:00.

 

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat zapoznaj się z informacją.