Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, ul. Bankowa 18


zatrudni pracownika na stanowisko
KONSERWATOR
w Dziale Obsługi Urządzeń Komunalnych

I. Opis stanowiska pracy:
W schemacie organizacyjnym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach stanowisko – KONSERWATOR– podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Obsługi Urządzeń Komunalnych.

Do głównych obowiązków pracownika na stanowisku konserwator będzie należało wykonywanie pracy w następującym zakresie:
• obsadzanie, ostrzenie sprzętu ręcznego używanego do prac konserwacyjnych i ziemnych,
• wymiana uszkodzonych zamków, smarowanie zawiasów, wymiana listew drewnianych przy katafalkach,
• naprawa uszkodzeń ogrodzeń, bram i furtek cmentarzy tj. mocowanie ramek ogrodzeniowych,
• przesmarowanie zawiasów, zamków bram i furtek, zabezpieczanie przerwanych siatek,
• wymiana uszkodzonych desek w ławkach,
• przygotowanie szalunku do utwardzania miejsc pod kosze na śmieci,
• wytyczanie kwater grzebalnych słupkami.
• w sezonie letnim koszenie trawy, cięcie żywopłotów, oprysk alejek i przejść,
• w sezonie zimowym odśnieżanie i posypywanie alejek piaskiem,
• zamiatanie alejek i przejść, parkingu oraz dojścia do cmentarzy,
• przewóz odpadów do koszy i kontenerów,
• przegląd oświetlenia Sali wystawowej (oświetlenie sufitowe, reflektory, halogeny) oraz pomieszczeń zaplecza i lamp zainstalowanych na zewnątrz przy wejściach – zgłoszenie ewentualnych napraw,
• przegląd stanu technicznego słupów i lamp oświetlenia terenu cmentarza – zgłoszenie ewentualnych napraw,
• przegląd sprzętu do koszenia trawy i cięcia żywopłotów – zgłoszenie ewentualnych napraw,
• Utrzymanie punktów czerpania wody:
1) przegląd codzienny – cmentarz Police:
– utrzymanie w czystości basenów przy punktach czerpania wody,
– na bieżąco oczyszczanie studzienek chłonnych,
– wymiana zaworów (w razie potrzeby uszczelnianie przeciekających głowiczek),
– okresowe sprawdzenie stanu wodomierzy poboru wody.
2) przegląd tygodniowy – cmentarz Trzebież, Jasienica, Niekłończyca, Przęsocin:
– utrzymanie w czystości basenów przy punktach czerpania wody,
– na bieżąco oczyszczanie studzienek chłonnych,
– wymiana zaworów (w razie potrzeby uszczelnianie przeciekających głowiczek),
– okresowe sprawdzenie stanu wodomierzy poboru wody.
Poza czynnościami stałymi określonymi w niniejszym zakresie, pracownik zobowiązany jest wykonywać inne prace zgodne z jego umiejętnościami, uprawnieniami i predyspozycjami zlecane przez bezpośredniego przełożonego.

ZGKiM w Policach zatrudni KONSERWATORA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, ul. Bankowa 18
zatrudni pracownika na stanowisko
KONSERWATOR
w Dziale Obsługi Urządzeń Komunalnych

Szczegółowy opis działalności Zakładu został przedstawiony na stronie internetowej Zakładu: http://www.zgkim.police.pl//

I. Opis stanowiska pracy:
W schemacie organizacyjnym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach stanowisko – KONSERWATOR– podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Obsługi Urządzeń Komunalnych.

Do głównych obowiązków pracownika na stanowisku konserwator będzie należało wykonywanie pracy w następującym zakresie:
• obsadzanie, ostrzenie sprzętu ręcznego używanego do prac konserwacyjnych i ziemnych,
• wymiana uszkodzonych zamków, smarowanie zawiasów, wymiana listew drewnianych przy katafalkach,
• naprawa uszkodzeń ogrodzeń, bram i furtek cmentarzy tj. mocowanie ramek ogrodzeniowych,
• przesmarowanie zawiasów, zamków bram i furtek, zabezpieczanie przerwanych siatek,
• wymiana uszkodzonych desek w ławkach,
• przygotowanie szalunku do utwardzania miejsc pod kosze na śmieci,
• wytyczanie kwater grzebalnych słupkami.
• w sezonie letnim koszenie trawy, cięcie żywopłotów, oprysk alejek i przejść,
• w sezonie zimowym odśnieżanie i posypywanie alejek piaskiem,
• zamiatanie alejek i przejść, parkingu oraz dojścia do cmentarzy,
• przewóz odpadów do koszy i kontenerów,
• przegląd oświetlenia Sali wystawowej (oświetlenie sufitowe, reflektory, halogeny) oraz pomieszczeń zaplecza i lamp zainstalowanych na zewnątrz przy wejściach – zgłoszenie ewentualnych napraw,
• przegląd stanu technicznego słupów i lamp oświetlenia terenu cmentarza – zgłoszenie ewentualnych napraw,
• przegląd sprzętu do koszenia trawy i cięcia żywopłotów – zgłoszenie ewentualnych napraw,
• Utrzymanie punktów czerpania wody:
1) przegląd codzienny – cmentarz Police:
– utrzymanie w czystości basenów przy punktach czerpania wody,
– na bieżąco oczyszczanie studzienek chłonnych,
– wymiana zaworów (w razie potrzeby uszczelnianie przeciekających głowiczek),
– okresowe sprawdzenie stanu wodomierzy poboru wody.
2) przegląd tygodniowy – cmentarz Trzebież, Jasienica, Niekłończyca, Przęsocin:
– utrzymanie w czystości basenów przy punktach czerpania wody,
– na bieżąco oczyszczanie studzienek chłonnych,
– wymiana zaworów (w razie potrzeby uszczelnianie przeciekających głowiczek),
– okresowe sprawdzenie stanu wodomierzy poboru wody.
Poza czynnościami stałymi określonymi w niniejszym zakresie, pracownik zobowiązany jest wykonywać inne prace zgodne z jego umiejętnościami, uprawnieniami i predyspozycjami zlecane przez bezpośredniego przełożonego.

II. Wymagania:
• wykształcenie zasadnicze zawodowe,
• prawo jazdy kat. B,
• uprawnienia elektryczne do 1kV (mile widziane).

III. Wymagane dokumenty:
• życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. ze zm.) dalej: RODO.

IV. Informacje dodatkowe:
1. Termin składania ofert do dnia 25.01.2021 r. do godziny 14.30
2. Miejsce składania ofert: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach ul. Bankowa 18 sekretariat pokój nr 312 III p. lub na adres e-mail: azommer@zgkim.police.pl
3. Dodatkowe informacje pod nr telefonu 91 312-12-81 (Natalia Pietrzak – kierownik) lub 91 43-11-326 (kadry ZGKiM)
4. Przewidywany termin zatrudnienia 01.02.2021 r. (umowa o pracę na czas określony do dnia 31.12.2021 r. – pełny etat, po okresie sprawdzającym możliwa umowa o pracę na czas nieokreślony – pełny etat),
5. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z kandydatami, którzy spełniają podstawowe oczekiwania pracodawcy dotyczące posiadanych kwalifikacji umożliwiających realizowanie pracy na stanowisku konserwator.
6. Kandydaci, których oferta nie została wybrana mogą odebrać złożone przez siebie dokumenty w terminie 14 dni po zamknięciu naboru. Po tym terminie, nieodebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. ze zm.) dalej: RODO, informujemy, że:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Bankowej 18, 72-010 Police jest administratorem Państwa danych osobowych;
2. Kontakt z wyznaczonym w ZGKiM inspektorem ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu: iod@zgkim.police.pl
3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (a) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (b), pozostałe dane na podstawie zgody (c):
a) art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369);
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
c) art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia obecnego procesu rekrutacji;
5. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Nabór na wolne stanowisko – Inspektor ds. Technicznych w Dziele Technicznej Obsługi Budynków

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor ds. Technicznych
w Dziele Technicznej Obsługi Budynków

Szczegółowy opis działalności Zakładu został przedstawiony na stronie internetowej zakładu: http://www.zgkim.police.pl//

I. Opis stanowiska pracy:

W schemacie organizacyjnym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach stanowisko – Inspektor ds. Technicznych – podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Technicznej Obsługi Budynków.

Do głównych obowiązków pracownika na ww. stanowisku będzie należało:
1. Prowadzenie dokumentacji obiektów budowlanych – książka obiektu, w sposób zgodny z przepisami prawa budowlanego,
2. Prowadzenie korespondencji z lokatorami w sprawach związanych z technicznym utrzymaniem budynków,
3. Opiniowanie projektów na roboty budowlane wykonywane przez najemców lub współwłaścicieli nieruchomości, na które wymagana jest zgoda zarządcy budynku,
4. Przygotowywanie planów remontowych, kosztorysów, analiz i sprawozdań związanych z obiektami za które odpowiada,
5. Przygotowywanie danych dotyczących potrzeb remontowych na zebrania wspólnot mieszkaniowych oraz do planu budżetowego zakładu,
6. Czynne uczestnictwo w wyznaczonych zebraniach wspólnot mieszkaniowych w okresie marzec/kwiecień każdego roku, wspieranie osoby prowadzącej zebranie w sprawach technicznych za które odpowiada,
7. Reprezentowanie zakładu przed pracownikami instytucji kooperujących w sprawach za które odpowiada zgodnie z zakresem obowiązków.

Więcej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, ul. Bankowa 18zatrudni pracownika na stanowisko monter instalacji wodno-kanalizacyjnych

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, ul. Bankowa 18

zatrudni pracownika na stanowisko

monter instalacji wodno-kanalizacyjnych

w grupie remontowej w Dziale Technicznej Obsługi Budynków

  1. Opis stanowiska pracy

 

Do głównych obowiązków pracownika na stanowisku montera instalacji wodno-kanalizacyjnych będzie należało wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych                 w następującym zakresie:

  1. instalacje wodociągowe,
  2. instalacje kanalizacyjne,
  3. instalacje gazowe,
  4. instalacje centralnego ogrzewania,
  5. ewentualne roboty ziemne towarzyszące pracom instalacyjnym.

Dodatkowo mile widziana (nie wymagana) będzie umiejętność spawania drobnych elementów stalowych.

  1. Warunki pracy na stanowisku:

  Więcej