„Odbiór i transport odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach”

I. TRYB POSTĘPOWANIA

1. Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad określonych w Zarządzeniu Nr 4/I/D/2021 Dyrektora ZGKiM z dnia 29.01.2021 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, których wartość nieprzekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
2. Wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1919).
3. Na podstawie złożonych ofert Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na postawie warunków i kryteriów wskazanych w przedmiotowym zapytaniu.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach”.
2. Lokalizacja cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, objętych zakresem usług określonym w ust.3:
a) cmentarz komunalny przy ul. Tanowskiej w Policach,
b) cmentarz komunalny w Policach – Jasienicy,
c) cmentarz komunalny w Niekłończycy,
d) cmentarz komunalny w Przęsocinie,
e) cmentarz komunalny w Trzebieży
3. Wykaz pojemników na odpady komunalne – stanowi załącznik nr 8 – do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: OPZ) – stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego, szczegółowe warunki zamówienia określono we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r.

„Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach”

I. TRYB POSTĘPOWANIA

1. Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad określonych w Zarządzeniu Nr 4/I/D/2021 Dyrektora ZGKiM z dnia 29.01.2021 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, których wartość nieprzekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
2. Wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1919).
3. Na podstawie złożonych ofert Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na postawie warunków i kryteriówwskazanych w przedmiotowym zapytaniu.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach”.
2. Zestawienie nieruchomości niezamieszkałych – stanowi załącznik nr 8 – do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: OPZ) – stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego,szczegółowe warunki zamówienia określono we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r.

„Odbiór i transport odpadów komunalnych ze wskazanych miejsc ich pozostawienia przy nieruchomościach zamieszkałych, administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach”

UWAGA dodano plik: Modyfikacja treści zapytania ofertowego

 

I. TRYB POSTĘPOWANIA

1. Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad określonych w Zarządzeniu Nr 4/I/D/2021 Dyrektora ZGKiM w Policach z dnia 29.01.2021 r.
2. Wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1919).
3. Na podstawie złożonych ofert Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na postawie warunków i kryteriów wskazanych w przedmiotowym zapytaniu.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór i transport odpadów komunalnych ze wskazanych miejsc ich pozostawienia przy nieruchomościach zamieszkałych, administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach” (nieruchomości zamieszkałe – odpady komunalne mieszane inne niż wielkogabarytowe).
2.Wykazy wskazanych miejsc pozostawienia odpadów komunalnych – stanowi załącznik nr 8
– do niniejszego zapytania ofertowego.
3.Opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: OPZ) – stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego, szczegółowe warunki zamówienia określono we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadanie pn.

Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej nr 100 przy ul. Bankowej 25 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach

Dodano Plik: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Bankowa 25.pdf

1.Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa nr 1 nieruchomości przy ul. Bankowej 25 w Policach NIP 8512954422, REGON 320134537,
w imieniu której działa Gmina Police, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM) w Policach ul. Bankowa 18, 72-010 Police.
2.Tryb postępowania:
1)Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad określonych w Zarządzeniu Nr 4 / I/ D / 2021 Dyrektora ZGKiM w Policach z dnia 29.01.2021 r.
2)Zamówienie publiczne o wartości przekraczającej kwotę o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, z pominięciem przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 6 ustawy (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019). Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadanie pn. Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej nr 1 przy ul. Bankowej 35, 37 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach

Aktualizacja 07.05.2021

Dodano załącznik: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Bankowa 35,37

Aktualizacja 26.03.2021

Uwaga dodano załącznik: Zbiorcze zestawienie ofert.pdf


Uwaga dodano załącznik: Modyfikacja treści zapytania ofertowego nr ZGKIM.DP.261.25.2021.TP

1.Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa nr 1 nieruchomości przy ul. Bankowej 35, 37 w Policach NIP 8512950453, REGON 320133058,
w imieniu której działa Gmina Police, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM) w Policach ul. Bankowa 18, 72-010 Police.
2.Tryb postępowania:
1)Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad określonych w Zarządzeniu Nr 4 / I/ D / 2021 Dyrektora ZGKiM w Policach z dnia 29.01.2021 r.
2)Zamówienie publiczne o wartości przekraczającej kwotę o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, z pominięciem przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 6 ustawy (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019).
3.Zakres zamówienia:
Zakres robót został określony w: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), dokumentacji projektowej oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego (ZO).
4.Warunki wykonania robót:
Warunki wykonania i odbioru robót określa: STWiORB oraz dokumentacja projektowa stanowiące załączniki do ZO.
5.Termin realizacji:
Wymagany termin wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy do 20.10.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE – Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej nr 36 przy ul. Kołłątaja 29, 31, 33, 35 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach

Aktualizacja 25.03.2021

Dodano nowy plik

Odpowiedź na pytanie potencjalnego Wykonawcy dotyczące zapytania ofertowego nr ZGKiM.DP.261.20.2021.TP.1 zamieszczono w załączniku poniżej.


Aktualizacja 24.03.2021

UWAGA !!!

W związku z pytaniami potencjalnych Wykonawców dotyczącymi zapytania ofertowego nr ZGKIM.DP.261.20.2021.TP.

przypominamy o konieczności śledzenia i zapoznania się ze zmianami w przedmiotowym postępowaniu.

Jednocześnie przypominamy o możliwości wycofania złożonych już ofert przez potencjalnych Wykonawców – w związku z modyfikacjami – na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym.

Dodano nowy załącznik: III Modyfikacja treści zapytania ofertowego.pdf

Aktualizacja 22.03.2021

Uwaga dodano załącznik:Odpowiedzi na pytania dot. zapytania ofertowego nr ZGKIM.DP.261.20.2021…..pdf


Uwaga dodano nowe załączniki

Modyfikacja treści zapytania ofertowego nr ZGKIM.DP.261.20.2021.TP.pdf

Załącznik nr 6 – przedmiar robót (po zmianach).pdf

1.Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa nr 36 nieruchomości przy ul. Kołłątaja 29, 31, 33, 35 w Policach NIP 8512950909, REGON 320133331,
w imieniu której działa Gmina Police, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM) w Policach ul. Bankowa 18, 72-010 Police.

2.Tryb postępowania:

1)Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad określonych w Zarządzeniu Nr 4 / I/ D / 2021 Dyrektora ZGKiM w Policach z dnia 29.01.2021 r.
2)Zamówienie publiczne o wartości przekraczającej kwotę o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, z pominięciem przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 6 ustawy (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019).

3.Zakres zamówienia:

Zakres robót został określony w: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), dokumentacji projektowej oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego (ZO).

4.Warunki wykonania robót:

Warunki wykonania i odbioru robót określa: STWiORB oraz dokumentacja projektowa stanowiące załączniki do ZO.

5.Termin realizacji:

Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 16.11.2021 r.

6.Gwarancja:

Wymagana gwarancja na wykonane roboty: minimum 60 miesięcy.

ZGKiM w Policach zatrudni KONSERWATORA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, ul. Bankowa 18
zatrudni pracownika na stanowisko
KONSERWATOR
w Dziale Obsługi Urządzeń Komunalnych

Szczegółowy opis działalności Zakładu został przedstawiony na stronie internetowej Zakładu: http://www.zgkim.police.pl//

I. Opis stanowiska pracy:
W schemacie organizacyjnym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach stanowisko – KONSERWATOR– podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Obsługi Urządzeń Komunalnych.

Do głównych obowiązków pracownika na stanowisku konserwator będzie należało wykonywanie pracy w następującym zakresie:
• obsadzanie, ostrzenie sprzętu ręcznego używanego do prac konserwacyjnych i ziemnych,
• wymiana uszkodzonych zamków, smarowanie zawiasów, wymiana listew drewnianych przy katafalkach,
• naprawa uszkodzeń ogrodzeń, bram i furtek cmentarzy tj. mocowanie ramek ogrodzeniowych,
• przesmarowanie zawiasów, zamków bram i furtek, zabezpieczanie przerwanych siatek,
• wymiana uszkodzonych desek w ławkach,
• przygotowanie szalunku do utwardzania miejsc pod kosze na śmieci,
• wytyczanie kwater grzebalnych słupkami.
• w sezonie letnim koszenie trawy, cięcie żywopłotów, oprysk alejek i przejść,
• w sezonie zimowym odśnieżanie i posypywanie alejek piaskiem,
• zamiatanie alejek i przejść, parkingu oraz dojścia do cmentarzy,
• przewóz odpadów do koszy i kontenerów,
• przegląd oświetlenia Sali wystawowej (oświetlenie sufitowe, reflektory, halogeny) oraz pomieszczeń zaplecza i lamp zainstalowanych na zewnątrz przy wejściach – zgłoszenie ewentualnych napraw,
• przegląd stanu technicznego słupów i lamp oświetlenia terenu cmentarza – zgłoszenie ewentualnych napraw,
• przegląd sprzętu do koszenia trawy i cięcia żywopłotów – zgłoszenie ewentualnych napraw,
• Utrzymanie punktów czerpania wody:
1) przegląd codzienny – cmentarz Police:
– utrzymanie w czystości basenów przy punktach czerpania wody,
– na bieżąco oczyszczanie studzienek chłonnych,
– wymiana zaworów (w razie potrzeby uszczelnianie przeciekających głowiczek),
– okresowe sprawdzenie stanu wodomierzy poboru wody.
2) przegląd tygodniowy – cmentarz Trzebież, Jasienica, Niekłończyca, Przęsocin:
– utrzymanie w czystości basenów przy punktach czerpania wody,
– na bieżąco oczyszczanie studzienek chłonnych,
– wymiana zaworów (w razie potrzeby uszczelnianie przeciekających głowiczek),
– okresowe sprawdzenie stanu wodomierzy poboru wody.
Poza czynnościami stałymi określonymi w niniejszym zakresie, pracownik zobowiązany jest wykonywać inne prace zgodne z jego umiejętnościami, uprawnieniami i predyspozycjami zlecane przez bezpośredniego przełożonego.

II. Wymagania:
• wykształcenie zasadnicze zawodowe,
• prawo jazdy kat. B,
• uprawnienia elektryczne do 1kV (mile widziane).

III. Wymagane dokumenty:
• życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. ze zm.) dalej: RODO.

IV. Informacje dodatkowe:
1. Termin składania ofert do dnia 25.01.2021 r. do godziny 14.30
2. Miejsce składania ofert: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach ul. Bankowa 18 sekretariat pokój nr 312 III p. lub na adres e-mail: azommer@zgkim.police.pl
3. Dodatkowe informacje pod nr telefonu 91 312-12-81 (Natalia Pietrzak – kierownik) lub 91 43-11-326 (kadry ZGKiM)
4. Przewidywany termin zatrudnienia 01.02.2021 r. (umowa o pracę na czas określony do dnia 31.12.2021 r. – pełny etat, po okresie sprawdzającym możliwa umowa o pracę na czas nieokreślony – pełny etat),
5. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z kandydatami, którzy spełniają podstawowe oczekiwania pracodawcy dotyczące posiadanych kwalifikacji umożliwiających realizowanie pracy na stanowisku konserwator.
6. Kandydaci, których oferta nie została wybrana mogą odebrać złożone przez siebie dokumenty w terminie 14 dni po zamknięciu naboru. Po tym terminie, nieodebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. ze zm.) dalej: RODO, informujemy, że:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Bankowej 18, 72-010 Police jest administratorem Państwa danych osobowych;
2. Kontakt z wyznaczonym w ZGKiM inspektorem ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu: iod@zgkim.police.pl
3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (a) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (b), pozostałe dane na podstawie zgody (c):
a) art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369);
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
c) art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia obecnego procesu rekrutacji;
5. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.